Els insectes són dels grups d’organismes que més probablement es veuen afectats pel canvi climàtic ja que el clima té una forta influència directa sobre el seu desenvolupament, reproducció i supervivència. A més, molts insectes tenen generacions de curta durada en el temps i taxes reproductives altes, així que tenen la capacitat de respondre més ràpidament als canvis que altres grups animals de vida llarga, com serien els vertebrats.

Pel cas de les papallones s’han detectat diferents respostes als canvis en el clima:

1. Canvis a la fenologia*: poden avançar el seu rellotge biològic. Les papallones residents surten més prest de l’habitual del capoll. Les migrants, emprenen abans el seu viatge i també arriben abans al seu destí. (*La Fenologia estudia el cicle biològic de les espècies, és a dir, quines fases comprèn, la durada d’aquestes i les condicions en què es donen).

Amb l’augment de les temperatures, els insectes poden passar pel seu estat larvari més ràpidament i esdevenir, així, adults més tempranament, pel que s’ha observat una adelantada emergència dels adults, el que es tradueix en una prolongació del seu període de vol. Potser es tracta d’una de les respostes més ben documentades, especialment als Lepidòpters.  Al Regne Unit s’han observat avanços en 2-10 dies per cada 1ºC d’augment de temperatura (Roy i Sparks 2000), extenent per tant el seu període de vol, especialment a les espècies multivoltines (que tenen diverses generacions a l’anys). A Catalunya, la primera aparició d’algunes espècies diürnes s’ha avançat entre una i set setmanes als últims 15 anys (Stefanescu et al. 2003). Els mateixos tipus de resposta s’han documentat respecte els microlepidòpters a Holanda (Ellis et al.2007). Una predicció en aquest sentit és que la resposta fenològica s’espera que sigui més intensa a latituds i altituds més elevades, on la temperatura ha augmentat i sembla que ho farà més que a altres parts del món (Houghton et al. 2001).

2. Canvis a la distribució: degut a que les condicions locals, com l’aliment i la meteorologia, ja no són òptimes, es veuen forçades a cercar nous llocs de destí que puguin ser més favorables. En general els canvis de distribució suposen moviments més al Nord, és a dir, canvis latitudinals, o  a major altitud. Les espècies de creixement ràpid, que no fan diapausa o aquelles que no depenen de les baixes temperatures per induir la diapausa, respondran a l’escalfament expandint el seu rang de distribució. D’altra banda, les espècies de creixement lent que sí necessiten baixes temperatures per a induir la dispausa, patiran contraccions en el seu rang de distribució. En general, el rang de distribució s’expandirà als límits freds, major altitud i latitud, i es contraurà als límits calents, d’altituds i latituds més baixes.

S’ha observat de moment, que les expansions en el rang de distribució han estat detectades en major nombre que les contraccions, tot i que aquest patró pot ser degut a la poca disponibilitat de dades que puguin reflexar devallades poblacionals (Thomas et al. 2006). Quan les distribucions són enregistrades a una basta escala, amb només una població que s’estableixi a una nova regió serà detectada com a expansió, però farà falta que s’extingeixin totes les poblacions d’una espècie en contracció en una regió per a que ens em poguem adonar.

Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.