InsecticidaL’abús en l’explotació dels recursos naturals ha tingut consequències dràstiques pel que fa als residus que en resulten tant de la seva extracció com del seu ús (residus derivats de la indústria o de la vida domèstica).

Quantitats enormes de substàncies i materials s’aboquen cada any al nostre planeta sense control i, si n’hi ha de control, en veritat s’aplica per minimitzar-ne les conseqüències negatives, però no pas per eliminar-les ja que, evidentment, el residus no es poden fer desaparéixer per art de màgia i tampoc podem no generar-ne: “tota matèria ni es crea ni es destrueix, es transforma”, com deia Einstein.

La contaminació que ha arribat amb aquest acúmul de residus ha impactat severament tant en sòls com en rius i mars, fins el punt que, en moltíssims casos,  s’ha vist afectada la seva funcionalitat. Per exemple, tothom ha vist imatges de rius contaminats on fauna i flora han desaparegut per donar lloc a un paisatge desolat, d’un altre color i olor diferents a com eren abans.

Pel cas que ens ocupa, a l’agricultura convencional s’usen pesticides i herbicides per evitar plagues animals i per actuar sobre les males herbes, els quals, després de dècades d’ús incontrolat i abusiu, han impactat greument sobre la biodiversitat dels sòls i la part aèria contigua, afectant a la seva capacitat per retenir la humitat i els nutrients, així com per dur a terme un control biològic de les espècies potencialment plaga. Això ha tingut un efecte de retroalimentació negativa, ja que la pèrdua d’aquestes funcions emergents del sòl ha impulsat un ús encara més intens d’aquestes substàncies químiques, agreujant el problema i fent a productors i productores cada pic més depenents d’aquests compostos comercials.

A més, alguns d’aquests compostos s’acumulen al sòl o són lixiviats fins acumular-se a l’aqüífer, el que per la seva part arrossega una altra sèrie de conseqüències negatives derivades.

Les papallones s’han vist molt afectades per l’ús dels químics a l’agricultura convencional, de manera que les seves poblacions han disminuït els seus efectius o han acabat desapareixent. A primera vista, la diversitat de lepidòpters que observem als nostres camps és més baixa que fa unes dècades. Tot i que no és fàcil quantificar les pèrdues per la falta d’informació prèvia a molts llocs, sí que hi ha consens a l’hora d’afirmar que les papallones estan patint les conseqüències de la contaminació, sobretot a Europa i els EEUU, que sumada a els altres factors negatius que hem esmentat fa que la seva situació en conjunt sigui crítica (Article relacionat).

Drag <span class="spamp">&</span> Drop

Drag & Drop

PageLines is a drag & drop framework that allows you to completely customize your website with drag & drop.
Responsive <span class="spamp">&</span> Mobile

Responsive & Mobile

Built from the ground up to look great on mobile devices. PageLines utilizes an advanced responsive framework.
Tons of Addons

Tons of Addons

Load up your own sections, themes and plugins using PageLines' one of a kind extension marketplace.